Riktlinjer för att förbereda ansökningar: Forskning om genus och genusperspektiv

November 16, 2022 Posted in genusfokus by No Comments

Finansiärer ber dig i allt högre grad förklara om genus- eller genusperspektiv finns i din föreslagna forskning och hur du tänker ta itu med dem genom utformning, implementering, utvärdering, tolkning och spridning av dina resultat. Du kan behöva förklara varför det inte finns några genusproblem eller genussyn i din forskning och hur du kom fram till det beslutet.

Du kan behöva ta upp kön och kön i din ansökan och efterföljande projekt eftersom vissa finansiärer bara nämner könssynpunkter eller könsdimensioner, i så fall bör kön vara i fokus. (En definition av skillnaderna mellan dessa fraser ges nedan.)

Det är avgörande att skilja på genus- eller genusperspektiv i ditt studiematerial och könsbalansen inom din forskargrupp. Även om en könsfördelning är väsentlig och till och med krävs i vissa fall, ber finansiärerna dig sällan att diskutera det i ett avsnitt om kön och genussyn.

Varför är det avgörande? Vilka fördelar får du?

Det är avgörande att överväga om genussyn finns i din forskning och varför du bör överväga dem med hjälp av någon genusanalys.

 • Om du inte gör det kan det få allvarliga konsekvenser. Även om det kanske inte alltid är självklart, kan ditt projekts (intervention/resultat/effekt) effekter på män och kvinnor skilja sig åt. Till exempel om potentiella skillnader mellan män och kvinnor verkar obetydliga när det gäller just din forskningsfråga. I värsta fall kan ignorera kön/kön eller att inte inse att kön/kön är en relevant dimension i din forskning förvärra samhälleliga könsskillnader. När endast en del av befolkningen är inblandad kan extrapolering av projektresultat eller deras inverkan på hela befolkningen leda till felaktiga slutsatser, allvarliga könsrelaterade återverkningar, reproduktion av könsstereotyper eller upprätthållande av ojämlikhet mellan kön och kön.
 • Din forsknings kaliber är förbättrad. Du kan lära dig mycket viktig information som är relevant för din studie genom att överväga några könsberoende faktorer när du samlar in din data. Om du är osäker på om eller hur du kan utnyttja denna data till fullo, kom ihåg att den också ger utrymme för ytterligare könsanalys av andra forskare, som kommer att kräva köns-/könsuppdelad data och könsskillnadsskillnadsstatistik. Du kan lära dig något nytt genom att lägga in dessa i din kommentar som andra kan använda för framtida studier, beslutsfattande, utbildning osv.
 • Du kan ha ett mer betydande inflytande på grund av det. Genom att inkludera ett genusperspektiv kan du utforska könsrelaterade krav, attityder och beteenden kring forskningens centrala tonvikt samtidigt som du utmanar genuskonventioner och stereotyper. Forskningsfrågor och kommunikationstaktik som är mer socialt relevanta kan utvecklas genom att beakta genus- och genusperspektiv. Genom att göra detta kommer upptäckter inom vetenskap, teknik och innovation att bli mer relevanta för samhället. Din forsknings slutsatser och effekter skulle inte kunna gälla alla lika om du inte gör detta.
 • Det ökar konkurrenskraften för din applikation. Finansiärer ber dig att beakta dessa synpunkter i din forskning och inse deras betydelse. Kandidater som effektivt tar upp kön och genussyn kommer att ha en fördel framför de som inte gör det. Du riskerar att misslyckas om du väljer att bortse från dem eller om du inte förklarar varför de är oviktiga för ditt projekt.

Hur kan du avgöra om din forskning har ett genusperspektiv?

Det enkla svaret på detta är att din forskning har en köns- eller genussynpunkt om den kommer att påverka människor.

Fundera på om individer kommer att vara involverade i din forskning. När man samlar in data på gårdsnivå, som kan innehålla data om specifika jordbrukare, kanske detta inte är uppenbart en gång. Om du gjorde en skillnad mellan deras kön och kön vid något tillfälle under forskningen eller spridningen av resultat, kan senare överväganden av dina forskningsresultat vara annorlunda.

Det är viktigt att komma ihåg att i djurstudier är försökspersonernas kön också en viktig faktor för vilken du kan tänka på att samla in disaggregerad data.

Fallstudier presenteras i rapporter från EU-kommissionen (2020) och Kilden Gender Research (2018) som visar hur genus är relevant för flera studieområden. Studien från EU-kommissionen ger olika rekommendationer för att införliva ett genusperspektiv i din forskning. Att läsa fallexempel från dessa uppsatser kan uppmuntra dig att överväga vilken roll kön kan spela i ditt projekt.

Hur redovisar du genussyn i ditt projekt eller din ansökan?

Ett genusperspektiv kan användas i många faser av forskningsprocessen:

 • När man konstruerar forskningsfrågorna. Omfattningen av din utredning kan begränsas om du inte tar hänsyn till de potentiella effekterna av kön eller könsskillnader. Du riskerar att försvinna möjligheter till innovation, begränsa giltigheten av dina slutsatser eller ge resultat som oavsiktligt gynnar ett kön eller ett kön genom att felaktigt anta att det inte finns några skillnader eller att din forskning är könsneutral. Lär dig om eventuella potentiella könsroller eller diskrepanser inom ditt studieområde, sök olika åsikter och främja användningen av olika synpunkter i din forskningsdesign.
 • Under hela analysstadiet. Överväg att införliva könsanalys om kulturella attityder, behov och beteenden kan påverka resultaten av din studie (eller motivera varför du har valt att inte göra det). Överallt där det gäller, till exempel i biologisk forskning (på både människor och djur) eller design av produkter, processer eller system, bör kön beaktas. Var medveten om att andra sociala identiteter, såsom ålder, social klass eller socioekonomisk status, etnicitet eller ras, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller religiös övertygelse, kan påverka hur kön och kön interagerar. Dessa identiteter kan också öka eller minska kön och könsskillnader. Tvärvetenskaplig studie är ett delområde av forskning som fokuserar på hur olika sociala identiteter produceras ömsesidigt.
 • När du presenterar dina resultat. om köns- och könsskillnader finns i dina forskningsresultat, bör du förklara dem och tillhandahålla köns-/könsuppdelad data. Om du inte nämner kön eller könsskillnader bör du göra det uppenbart att du inte har gjort den här typen av forskning eller att de inte existerar.

Naturligtvis beror i vilken utsträckning en genussyn och genusanalys inkorporeras i ditt projekt på dess storlek (budget, resurser, varaktighet etc.).

Du kan med största sannolikhet inte inkludera en genusexpert i studiegruppen för mindre initiativ där färre kommer att delta. Även om du inte får göra några genusanalyser för ditt projekt, hindrar det inte dig från att genomföra din studie på ett genuskänsligt sätt. Du kan till exempel:

 • Data som är separerade efter kön och kön. Det är möjligt att mäta variationer mellan män och kvinnor på många sociala och ekonomiska dimensioner om du samlar in och tabellerar dina data separat för dem. Andra kanske använder din data för dessa mål även om du kanske fortfarande behöver bestämma dig för att studera dessa skillnader i ditt projekt.
 • Ta hänsyn till kön när du engagerar intressenter. Anta att ditt projekt involverar intressenter (dvs personer som har en inverkan på eller påverkas av din forskning). I så fall kan du arbeta för att både män och kvinnor deltar meningsfullt i denna process. Detta är särskilt avgörande när kön är underrepresenterat, berövas rösträtt, historiskt uteslutet från beslutsprocesser eller kan ha andra intressen och krav.

Ta reda på om din forskning har några potentiella könsimplikationer.

Även om du inte planerar att inkludera en genusanalyskomponent i ditt projekt kan du ändå visa att du har tänkt på hur din forskning kommer att påverkas ur detta perspektiv. Du kan beskriva de genusaspekter som faller inom ramen för din studie och hur dina resultat direkt eller indirekt kan påverka dem genom att avancera studieområdet.
Det är mer troligt att du kan inkludera någon i teamet med genuskunskap i mer betydelsefulla initiativ med många partnerorganisationer och enskilda deltagare. När finansiären har sagt att kön är en avgörande komponent eller en övergripande fråga i den utlysning du skickar in, är det viktigt att överväga detta. Denna person kan hjälpa till att skriva ansökan och identifiera och inkludera könssynpunkter under hela processen.

Försök att hålla dig borta från de vanliga misstagen!

 • Kön och kön är inte samma saker. Blanda inte ihop kön och kön eftersom många donatorer gör skillnad mellan de två. biologiska egenskaper såsom kromosomer, genuttryck, hormoner och anatomi ingår alla i termen “kön”. Socialt konstruerade roller, handlingar, ord och identiteter betraktas som kön. Du kan diskutera båda i din ansökan, men se till att göra det uppenbart att du är medveten om skillnaderna.
 • Genusperspektivet omfattar mer än bara kvinnor. Ett typiskt sätt att ta itu med genusperspektiv i ansökningar och projekt är att enbart fokusera på hur forskningen kommer att påverka eller inkludera kvinnor. Det är avgörande att överväga om det kan finnas perspektiv som gäller män, kvinnor, flickor, pojkar eller icke-binära personer.
 • Vänligen fyll i avsnittet. Ta dig tid att svara om givaren begär att du skriver om genus eller genusperspektiv eller förklara varför du anser att det inte är relevant för ditt projekt. I det senare scenariot, se till att dina motivationer är solida; undvik att göra generaliseringar som du inte kan stödja (till exempel “det här projektet har inga könsdimensioner” eller “det här forskningsområdet är könsneutralt”). Du vill undvika att irritera domarna med den här typen av påståenden eftersom de ofta saknar stöd.

Jämställdhet mellan könen är lika avgörande

redan nämnts, även om syftet med avsnittet om sex- och genusperspektiv i din ansökan inte är att visa att din forskargrupp är jämnt fördelad mellan män och kvinnor, kommer det ändå att vara avgörande i framtiden. Medan vissa finansiärer ger mandat, ger andra råd och kan använda det som en avgörande faktor under utvärderingsstadiet när många ansökningar har samma höga poäng (t.ex. Horizon Europe).

Det kommer inte bara att gynna din studie och dess inverkan, utan du bör sträva efter en jämn könsfördelning eftersom dina finansiärer kräver att du gör det. Mångfald inom ditt forskarteam hjälper dig att utveckla mer socialt relevanta forskningsfrågor och spridningstaktik, vilket resulterar i mer nyttig forskning som gynnar en större befolkning.

Sikta på ett team som är minst 40 % kvinnor och 40 % män, och upprätthåll helst denna balans i alla advisory boards och ledande befattningar.